โครงการ : โรงสีข้าว รุ่น KD-1000-B กำลังการผลิต 800-1,000 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ชั่วโมง

ติดตั้งที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบะ อ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

หมวดหมู่: