โครงการ : โรงสีข้าว รุ่น KD-1000-K กำลังการผลิต 800-1,000 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ชั่วโมง

ติดตั้งที่ โรงสีข้าวสหกรณ์ ตำบลสงเปลือย อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ อ.เขาวง จัวหวัดกาฬสินธุ์

หมวดหมู่: