โครงการ : โรงสีข้าว รุ่น KD-1000-N กำลังการผลิต 800-1,000 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ชั่วโมง

ติดตั้งที่ เลมู เมืองซาเรีย ประเทศไนจีเรีย

หมวดหมู่: