โครงการ : โรงสีข้าว รุ่น KD-1000-W กำลังการผลิต 800-1,000 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ชั่วโมง

ติดตั้งที่ วรรณลักษณ์ฟาร์ม ต.บางลี่ อ.บางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่: