โครงการ : โรงสีข้าว รุ่น KD-1500-CH กำลังการผลิต 1.5 ตันข้าวเปลือก/ชั่วโมง (1 ตันข้าวสารต่อชั่วโมง)

ติดตั้งที่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน บ้านสร้อยศรีพัฒนา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

หมวดหมู่: