โครงการ : โรงสีข้าว รุ่น KD-500-P กำลังการผลิต 400-500 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ชั่วโมง

ติดตั้งที่ สหกรณ์การเกษตร นิคมพันชาลี อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก

หมวดหมู่: