โครงการ : โรงสีข้าว รุ่น KD-500-P กำลังการผลิต 400-500 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ชั่วโมง

ติดตั้งที่ โครงการร้อยใจรักษ์ 888 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่: