ลูกค้าของเรา

1. มูลนิธิชัยพัฒนา

“โครงการงานเพิ่มและปรับปรุงเครื่องจักรโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ณ โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ปีที่ติดตั้ง 2563

2. ชแรย์ อทิตยา

“โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์” โรงสีข้าวกำลังผลิต 8 ตันข้าวเปลือกต่อวัน พร้อมโรงคลุม ปีที่ติดตั้ง 2562

3. วิสาหกิจชุมชนบะ

“โครงการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบะ อ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์” โรงสีข้าวกำลังผลิต 800-1000 กิโลกรัม ข้าวเปลือกต่อชั่วโมง

4. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

“โครงการ โรงสีข้าวสหกรณ์ ตำบลสงเปลือย อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ อ.เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์”
โรงสีข้าวกำลังผลิต 24 ตันข้าวเปลือกต่อวันปีที่ติดตั้ง 2562

5. สหกรณ์การเกษตรดอนตูม

“โครงการ สหกรณ์การเกษตรดอนตูม อ.ดอนตูม จังหวัดนครปฐม” โรงสีข้าว กำลังผลิต 24 ตันข้าวเปลือกต่อวัน และโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร ปีที่ติดตั้ง 2561

6. สหกรณ์การเกษตรนิคมพันชาลี

“โครงการ สหกรณ์การเกษตร นิคมพันชาลี อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก” โรงสีข้าว กำลังผลิต 500 กก.ข้าวเปลือกต่อวัน ปีที่ติดตั้ง 2563

7. บริษัท ทอช คนทำนา จำกัด

“โครงการถังพักข้าวสมาร์ทไซโล 3000 ตันข้าวเปลือกและโรงสีข้าวสมาร์ไรซ์มิลล์” ณ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ปีที่ติดตั้ง 2560

8. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

“โครงการ เครื่องสีข้าวขนาด 500 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ชั่วโมง รุ่น KD-200” ณ โครงการร้อยใจรักษ์ 888 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ติดตั้ง 2563

9. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน

“โครงการ ชุดเครื่องจักรโรงสีพร้อมระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักร” ณ บ้านสร้อยศรีพัฒนา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปีที่ติดตั้ง 2564